Comments

 1. Tratamentul contrac?iei articula?iilor articulare la copii Fenriramar says:

  Click here to sign up. Proprietă ile biologice ale undelor decimetrice ẟi centimetrice sunt multiple. Fracturaă deschis esteă fracturaă ală c ruiă focară comunic ă cuă exteriorul printr-o plag. Nevoia de a se Durere, impotent Deficit motor, Dificultatea de a se îmbr caăşiădezbr ca func ional ,ă impotent func ional îmbr caăşiădezbr caă imobilizare la pat datorit ăimobiliz riiălaă pat, prezen a aparatului gipsat 7. Pentruă realizareaă practic ă aă celuiă de-ală doileaă principiuă dispunemă deă dou ă posibilit iă deă tratament: Se va avea înăvedereăcaăpiciorulăs ăfieăaşezatăîn unghi drept fa deăgamb ; 3. Clasic, producerea curen ilor de înaltă frecven ă se realizează printr-un circuit în care există obligatoriu un condensator, cu rol de capacitate electrică, acest condensator fiind format dintr-un număr de plăci metalice care cuprind între ele un dilelectric sticlă, ebonită sau por elan. Pentruă aă apreciaă gravitateaă fracturiiă deschiseă esteă necesară s ă fieă încadrat ă într-o clasificare.

 1. Знакомства JoJocage says:

  Aplica iile cu electrozi galvanizările sunt de mai multe feluri, în func ie de direc ia ẟi sensul de trecere a curentului galvanic. Cuătoateăc ănuăexist ăoăcauz ăprincipal ăcareăs ădetermineăcuăprecizieăaceast ăpatologie,ă seăcunoscăîns ăoăserieădeăcauzeăfavorabileădintreăcareăuneleăpredispun pacientul la accidente care implic ăpatologiaătraumatic ăaăgambei. Diverse studii legate de reac iile senzoriale determinate de trecerea curentului electric au aratat că pot apare: Examenul clinic se va continua cu simptomele subiective. Ac iunea stimulatoare a curentului galvanic asupra fibrelor nervoase motorii este utilizată în practică ca pregatire a musculaturii denervate pentru curen ii excitatori. În teorie, conform acestei rela ii, s-ar putea aplica intensită i mai mari pe durate mai mici care să asigure introducerea unor cantită i mai mari de substan ă activă ionizată: Bistriceanu, Anatomia şi fiziologia omului 6. Efectele vasodilatatoare ob inute astfel prin trecerea curentului galvanic sunt superioare altor proceduri fizice, de exemplu din domeniul hidrotermoterapiei, cum ar fi aplicarea băilor ascendente Hauffe băi par iale:

 1. Tratamentul contrac?iei articula?iilor articulare la copii Nalar says:

  Emi ătorul monopolar este a doua componenetă de bază a aparatului de unde decimetrice ẟi centimetrice, alături de tubul tiratron, ẟi poate fi: Albu, Anatomia şi fiziologia omului 3. Panoul distribuitor de curent asigură dirijarea ẟi sensul curentului galvanic. Indicatiile generale de aplicare a procedurilor de electroterapie Electroterapia, prin deversele sale forme de aplica ie este utilă în toate tipurile de patologie: Curen ii interferen iali apar in deci, curen iilor de medie frecven ă. Se ob ine deci un efect analgetic.

 1. Tratamentul contrac?iei articula?iilor articulare la copii Jumuro says:

  Nevoia de a dormi şi a se odihni: Cele două forme de electrotonus se produc simultan, la cei doi electrozi, la trecerea curentului galvanic. Datorit ăparticip riiăfor ei gravita ionale, volumul şi for aăcelorădou grupe musculare principale sunt inegale. La vagotoni este mai lungă, iar la simpaticotoni este mai scurtă. Până la ora actuală, s-au făcut următoarele observa ii: Se vor ob ine deci efecte mixte, determinate pe de-o parte de curentul galvanic, la care se adaugă efectele specifice substan elor active introduse, adică a ionului activ care foloseẟte ca vector curentul galvanic pentru a penetra tegumentul. Înă fracturaă deschis ă careă seă prezint ă cuă orară bună înă primeleă 6ă ore ,ă evolu iaă ulterioar ă depindeă deă primeleă îngrijiri. Bolnavuluiă iă seă vaă acordaă oă preg tireă preoperatorieă şi postoperatorie înă vedereaă asigur riiă condi iilor optime necesare interven iei şi a procesului de vindecare precum şi pentru evitarea unor complica iiăgraveăşi nedorite.

 1. Tratamentul contrac?iei articula?iilor articulare la copii Arajind says:

  În cele ce urmează, vom prezenta succint modalitatea de ob inere a ionului activ tipul de solu ie ẟi principalele efecte determinate de acel ion activ, pentru care îl ẟi aplicăm prin ionogalvanizare: Clasificarea prezentată mai sus reprezintă o imagine clasică asupra domeniului înaltei frecven e. Procesul 2 este procesul fundamental la fiecare electrod. Raportul dintre impulsul US ẟi pauză trebuie precizat. Fracturiă prină şocă direct:

 1. Знакомства Akilrajas says:

  Pseudartroza - acestădiagnosticăpoateăfiăsus inutăatunciăcândăformareaăcalusului aăeşuatăînăintervalulămaximădeătimpăînăcareăoăfractur ăcuăacestăsediuăreuşeşteăs ăseăvindece. Tensiunea anodică este de V ẟi intensitatea anodică de lucru variază între mA. Mişcarea are un efect important asupra sistemului osos, ajutându-l într-oăm sur ămaiă mare decât calciu,ăarat ăunăstudiuărecent. Tratamentul definitiv porneşteădeălaădou ăprincipii: Înă fracturaă deschis ă careă seă prezint ă cuă orară bună înă primeleă 6ă ore ,ă evolu iaă ulterioar ă depindeă deă primeleă îngrijiri.

Speak Your Mind

*